İlkeler ve Amaçlar

Gençlik Komiteleri, gençliğin iletişim, dayanışma ve mücadele ağıdır. Gençlik Komiteleri, yerellerde örgütlenmiş çalışma birimleri ile merkezi düzeyde organize edilmiş birimler ve demokratik merkeziyetçilik temelinden inşa edilmiş yapısıyla amaçlar, ilkeler ve işleyişi kabul etmiş bütün gençlerin katılımına açıktır.

AMAÇLARIMIZ:

Gençlik Komiteleri, bütün temsiliyet araçları elinden alınmış, bütün katılım mekanizmalarından kovulmuş gençlerin kendi emeği, aklı, fikri ve cüretiyle kendi hayatını eline almasının olanaklarını yaratmayı amaçlar. Gençliğin, süreğen ve kitlesel ağlarını kurmak niyetiyle iletişim yollarını, dayanışma pratiklerini ve mücadele yöntemlerini oluşturmaya çalışır. Düzen dışı eğilimleri belirginleşen gençliğin düzen karşısında kendisini bir güç olarak inşa edebilmesi amacıyla ekonomik, politik, akademik, kültürel, sosyal; her alanda çalışmalar yürütür. Bulunduğu alanlarda gençlerin kendi yarattığı temsil ve katılım mekanizmalarına omuz verir ve bunların başka mekanizmalarla koordineli biçimde çalışabilmesini amaçlar.

Gençliğin sesinin en gür biçimde duyulabilmesi, gençliğin diğer toplumsal kesimlerle kurucu bağlar inşa edebilmesi, birbirinden haberdar olabilmesi, enternasyonal düzeyde birbirini destekleyebilmesi amacıyla iletişim ağları inşa eder.

Gençliğin bencillik ve rekabetçilik karşısında birlikte durabilmesi, nihilizm ve yalnızlıkla düzen tarafından hem maddi hem de duygusal anlamda sömürülmesinin engellenebilmesi, hayata ve mücadeleye katılmasının önündeki engellerin aşılabilmesi amacıyla dayanışma ağları inşa eder.

Gençliğin hayatın her alanında belirginleşen sermaye ve onun siyasal iktidarları, devletler ve onun ideolojik aygıtları karşısında kuvvetlenerek bir karşı güce dönüşebilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, başka toplumsal kesimlerle dayanışma ilişkisini aşan bir birliktelik inşa edebilmesi amacıyla mücadele ağları inşa eder. Var olan mücadele ağlarının birbiriyle koordineli biçimde çalışabilmesini amaçlar. Gençlik kesimlerinin mücadele ettiği her alanda direngen bir çizginin inşa edilmesi amacıyla ideolojik ve fiili mücadele yürütür.

İLKELERİMİZ:

Gençlik Komiteleri, gençliğin devlet ve sermayeden bağımsız olarak örgütlenmesini savunur. Devlet ve sermayenin her türlü ideolojik ve neoliberal saldırısına karşı, gençliğin bağımsız, kitlesel, fiili, meşru, militan mücadelesini oluşturmayı amaçlar.

Gençlik Komiteleri, gençliğin ifade, eylem, örgütlenme başta olmak üzere politik özgürlükleri ve kazandığı bütün alanların korunması ve genişletilmesi için çabalar. Gençliğin, bulunduğu her yerde öz gücüne dayanan örgütlenmeler yaratması veya var olan örgütlenmeler içinde temsiliyetinin artması için mücadele eder.

Gençlik Komiteleri, gençliğin temsiliyet ve katılım mekanizmalarını özgürce yaratımı ve buralara katılımı önündeki bütün engellere karşı mücadele eder. Gençliğin sesinin en gür şekilde duyulması için çabalar.

Gençlik Komiteleri, gençliğin öz örgütlülük zeminlerinin yaratılması için çaba harcar. Bunun için forum, komite, meclis, platform gibi ilkeler düzeyinde kurumsallaşan ve alanı düzeyinde bütün gençlerin katılımına açık biçimde gelişen örgütlenmeleri; yoksa kurmak, varsa desteklemek ve büyütmek sorumluluğuyla hareket eder. Gençliğin, kendisi dışında gelişen ve yalnız “uyum sağlamaya” çağrıldığı zeminlere karşı tabandan gelişen örgütlenmeler içinde çalışmayı önceler.

Gençlik Komiteleri, gençlik kesimleri başta olmak üzere düzen karşısında ezilen bütün kesimlerle dayanışma ilişkileri kurar. Ancak bununla yetinmez, toplumsal kesimler arasında kurucu bağlar inşa ederek topyekun bir karşı çıkışın olanaklarını yaratmak için çabalar.

Gençlik Komiteleri enternasyonalisttir, uluslararası bir iletişim dayanışma ve mücadele ağı kurmak üzere dünyanın bütün gençleriyle ilişkilenmek için çabalar. Gençliğin uluslararası düzeyde belirginleşen taleplerine ses vermeye, mücadele ihtiyaçlarını karşılamaya, olanaklarını birleştirmeye çalışır.

Gençlik Komiteleri, emperyalizme karşı halkların eşitlik ve kardeşliğini savunur. Başta bölgemiz olmak üzere, emperyalizm tarafından sömürülen ve kan gölüne çevrilen bütün coğrafyalarda halkların özgürlük mücadelesine omuz verir. Emperyalizmin içsel bir olgu olduğu bilinciyle, antiemperyalist mücadeleyi içi boş popülist bir söylem olarak değil başta kendi siyasal iktidarına karşı mücadele olarak algılar.

Gençlik Komiteleri kapitalizme karşı durur. Kapitalizmin yarattığı bencillik ve rekabet karşısında gençliğin dayanışmasını savunur. Gençliğin düzen karşısında ezilmiş, yoksul ve çaresiz kalmasına karşı somut, gerçek, toplumsal dayanışma ağları inşa ederek kapitalizme karşı mücadeleyi büyütmenin yollarını arar.

Gençlik Komiteleri şovenizme karşıdır. Gençliğin milliyet başta olmak üzere, ırk, din, dil ve çeşitli kimliklerine göre ayrımcılığa uğramasına karşı durur. Gençliği kuşatan bu anlayışların dağıtılması ve defedilmesi için çabalar, ayrımcılığa ve saldırıya uğrayanların yanında mücadele eder.

Gençlik Komiteleri, her türden cinsiyetçiliğe ve cinsiyete dayalı her türden ayrımcılığa karşı durur. Erkek şiddetinin her düzeyde toplumsal bir sorun olduğu bilgisinden hareketle, yalnız şiddetin durdurulması ve cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine yönelik değil, tümüyle cinsiyetlere dayalı bir hiyerarşik durum ifade eden ataerkinin karşısında ve ayrımcılık ve şiddet gören cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin yanında mücadele eder. Ataerkinin yalnız kendisi dışında kalan kesimler açısında değil, kendi işleyişi içinde de yıkılması için her türlü önlemi almak için çabalar. Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi Gençlik Komiteleri’nde de güçlenebilmesi ve erkleri yıkabilmesi için alan örgütlerinin konuya ilişkin denetimine açık biçimde çalışma yürütür.

Gençlik Komiteleri LGBTİQ+fobi karşıtıdır. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin ataerki ve heteronormativizm altında ezilmesine karşı durur, LGBTİQ+ birey ve toplulukların özgür biçimde hayata ve mücadeleye katılımını savunur. LGBTİQ+fobinin yarattığı bütün ayrımcılık ve şiddete karşı, kendi işleyişini ve konuya ilişkin tutumunu denetime açık biçimde kurmaya çaba harcar. LGBTİQ+ birey ve toplulukların alan örgütlenmeleri ile koordineli biçimde mücadeleyi büyütmeye çabalar.

Gençlik Komiteleri talana karşı doğanın tarafındadır. Sermaye birikim rejiminin krizlerinin aşılması çabasıyla sermayedarlar lehine doğanın talan edilmesine karşılık, insan merkezci anlayışla mesafelenerek insan türünün de dahil olduğu doğayı savunur. 

Bunu da okuyabilirsin: Gençlik Komiteleri Nasıl Çalışır?

Gençlik Komiteleri’ne katıl!

Contact Us
Neler yapabilirsin?