Nasıl Çalışır?

ÜYELER

Gençlik Komiteleri’nin amaçları, ilkeleri ile işleyişini kabul etmiş her genç Gençlik Komiteleri üyesi olabilir.

Her Gençlik Komiteleri üyesi, bir birimde çalışabileceği gibi birden çok birimde de çalışabilir. Hiçbir birimde çalışmayan üyeler de Gençlik Komiteleri’nin birim ve yalnız birimler gündemiyle duyurulan toplantıları dışında bütün üyelere açık toplantılara katılır.

Bütün üyeler, Gençlik Komiteleri’nin ideolojik-politik-örgütsel tartışmalarını en azından takip etmekle sorumludur ve bu tartışmalara katılma hakkına sahiptir. Bu hak, üye olmak dışında herhangi bir başka şarta bağlanamaz.

Bütün üyeler, ilgili organ tarafından belirlenen aidat miktarını ilgili birime iletmekle sorumludur.

GENÇLİK KOMİTELERİ MECLİSİ

Gençlik Komiteleri Meclisi (GKM), Gençlik Komiteleri’nin en yetkili karar organıdır.

Bütün Gençlik Komiteleri üyelerinden oluşur. Gençlik Komiteleri’nin amaçlarını, ilkelerini ve işleyişini kabul etmiş bütün gençler Gençlik Komiteleri Meclisi’ne katılabilir.

Biri Ocak veya Şubat aylarında, ikincisi Temmuz veya Ağustos aylarında olmak üzere, yılda en az iki kez Koordinasyon’un bütün Gençlik Komiteleri üyelerine çağrısıyla toplanır.

Gençlik Komiteleri’nin yıllık planlarına, yapısal değişim ve dönüşümlerine, özellikle Koordinasyon’un ve birimlerin işleyişine dair raporlar sunulur, değerlendirmeler yapılır. Ayrıca gerekli görüldüğü ölçüde, ideolojik-politik-örgütsel konularda çeşitli tartışmaların yürütülebileceği oturumlar da eklenerek planlanır.

GKM’nin yapılacağı tarih, saat ve yer bilgileri en az 1 ay önceden bütün üyelere bildirilir. Bu bildirim aynı zamanda GKM’de konuşulmak üzere gündem önerilerine de davet niteliği taşır. GKM’nin gündemleri toplantıdan en az 1 hafta önce bütün üyelere bildirilir.

GKM’de, aktüel gündem, Gençlik Komiteleri’nin yeni döneme dair konumlanışı ve taktikleri ile, güncel siyasete dair imkan ve eksiklikleri tartışılır. Bu tartışmalar, Gençlik Komiteleri’nin, GKM sonrasındaki dönemine ilişkin üretilen politikaların temeli niteliğini taşır.

Gençlik Komiteleri demokratik merkeziyetçilik temelinde inşa edilen bir yapıya sahip olduğundan, GKM bütün üyelerin fikirlerini açıkça dile getirmesinin hem bir hak hem de bir görev olduğu en genel toplantıyı ifade eder.

GENÇLİK KOMİTELERİ İL MECLİSLERİ

Gençlik Komiteleri İl Meclisleri (GİM), Gençlik Komiteleri’nin aynı ilde bulunan bütün üyeleri tarafından oluşturulan meclistir.

GİM, en az ayda 1 olmak üzere, aynı ilde bulunan bütün üyelere yapılan açık çağrıyla, uygun görüldüğü ölçüde ve düzenli aralıklarla toplanır.

Bir sonraki GİM toplantısını, hangi üyenin organize edeceği, son yapılan toplantıda kararlaştırılır.

GİM, aynı ilde bulunan bütün Gençlik Komiteleri üyelerinin, bulunulan ilde Gençlik Komiteleri çalışmasının durumu, imkan ve eksikleri ile varsa alt birimlerin raporlarını konuşup tartıştığı toplantılardır. Bulunulan ile dair planlamalar yapılır ve daha önce yapılmış planların takibi yine GİM yoluyla sağlanır.

GİM toplantılarından çıkan sonuçlar, ayrıca özel bir durum olmadıkça en az ayda 1 olmak üzere düzenli aralıklarla Koordinasyon ile paylaşılır.

GENÇLİK KOMİTELERİ KOORDİNASYONU

Gençlik Komiteleri Koordinasyonu (Koordinasyon), Gençlik Komiteleri Meclisi’nde tartışılan ve planlanan konumlanışın ve pratik işlerin hayata geçirilmesinin temel sorumlusudur.

Koordinasyon’un temel görevi, yerel ve merkezi çalışma birim faaliyetlerinin Gençlik Komiteleri’nin amaçlarına, ilkelerine ve dönem politikasına uygun ve koordineli biçimde çalışmasını sağlamak, bu amaçlar, ilkeler ve dönem politikasının gerektirdiği merkezi çalışmaların ve kampanyaların örgütlenmesini sağlamak, Gençlik Komiteleri’nin örgütsel ve ideolojik olarak gelişmesi ile yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek, aksine karar verilmedikçe var olan araçların devamlılığını sağlamak, yeni ihtiyaçlara uygun araçları inşa etmek, nihayetinde demokratik merkeziyetçilik temelinde işleyen örgütsel mekanizmada hesap alıp-vermek sorumluluğuyla hareket ederek görev süresi sonuna kadar bütün vakit ve enerjisini Gençlik Komiteleri’ne ayıracak biçimde organize olmaktır.

Koordinasyon, Gençlik Komiteleri Meclisi’nde görevlendirilen en az biri kadın iki kişi tarafından yapılan görüşme ve değerlendirmelerle oluşturulur. Koordinasyon’u oluşturmakla görevli bu iki kişi, kendileri de Koordinasyon’da bulunabilir ya da bulunmayabilir.

Koordinasyon, özel bir durum olmadıkça en fazla ayda 1 olmak üzere bütün birim ve üyelere Koordinasyon Raporu gönderir.

Disiplin:

Koordinasyon, içinden veya içinden olmayan en az 1’i kadın 2 üye seçerek, disiplin sorumlusu olarak açıklamakla yükümlüdür. 

Erkeklik temelli sorunlar için, disiplinden sorumlu kadın üyeler yoluyla disiplin süreci kadın üyelerin genelinin tartışmasına açılabilir yahut disiplinden sorumlu kadın üyenin inisiyatifiyle kadınların denetimine açık biçimde yürütülebilir. Disiplinden sorumlu birden fazla kadın üye varsa, kadınların seçtiği üye bu konuda görevli olur.

Disiplin sorumlusu üyelerin kararları doğrudan Koordinasyon’un sorumluluğundadır.

Gençlik Komiteleri Sözcüleri:

Koordinasyon, kendi içerisinden olan veya olmayan en az yarısı kadın olmak üzere uygun gördüğü sayıda Gençlik Komiteleri Sözcüleri’ni belirler.

Gençlik Komiteleri Sözcüleri, basılı ve görsel medya ile sosyal medya başta olmak üzere her türlü platformda Gençlik Komiteleri adına açıklama yapma hakkına sahiptir ve ayrıca bununla görevlidir.

GENÇLİK KOMİTELERİ BİRİMLERİ

Yerel Çalışma Birimleri:

Yerel Çalışma Birimleri, çalışma yapılacak alanın ihtiyaçları ve Gençlik Komiteleri’nin yeterlilikleri doğrultusunda Gençlik Komiteleri üyelerinin kurucusu/yürütücüsü/katılımcısı olduğu alan çalışmalarını tarifler. Yerel Çalışma Birimleri yalnızca coğrafi anlamda özelleşmiş alanları (üniversite veya mahalle gibi) değil, aynı zamanda çeşitli nitelikleriyle özelleşmiş alanları (genç işsizler, iletişim öğrencileri gibi) da tarifler.

Yerel Çalışma Birimleri, çalışma yapılan yerelin kendisini örgütlemek üzere çalışır. Yerelin ihtiyaçlarını saptayarak, yerelde bulunan en geniş kesimlerle ilkeler ve bu ihtiyaçlar etrafında açık-kitlesel bir çalışma örmeyi hedefler.

Yerel Çalışma Birimleri, Gençlik Komiteleri İl Meclisi’nde yapılan öneriler veya görülen ihtiyaçlar ile Gençlik Komiteleri Koordinasyonu’nun yeterlilik vermesi üzerine Gençlik Komiteleri İl Meclisi tarafından oluşturulur.

Her YÇB, amaç ve hedefleri doğrultusunda kendi alt araçlarını üretir. Bu araçların üretimi ve yaygınlaştırılmasında önce kendi yerelinden başlayarak kaynakları değerlendirir. Bu konuda görülen yetersizlik, ilgili Merkezi Çalışma Birimi’nin görevlendirilmesiyle giderilmeye çalışılır.

Gençlik Komiteleri İl Meclisi tarafından yeterlilik verildiği ölçüde Gençlik Komiteleri Koordinasyonu ile YÇB arasında ara organlar oluşturulabilir. (Vakıf Üniversiteleri Meclisi, Devlet Üniversiteleri Koordinasyonu, Mahalleler Birliği, İletişim Öğrencileri Meclisi… gibi)

Yerel Çalışma Birimleri, Gençlik Komiteleri çalışması yapmak üzere alt birimler oluşturduğunda bunlar da ayrıca birer birim niteliği taşır ve Temsilciler Meclisi’ne temsilci göndermek başta olmak üzere diğer birimler gibi çalışır. Alt birimler oluşturulana dek, bütün illerin kendisi birer YÇB’dir.

Merkezi Çalışma Birimleri

Görsel Tasarım Birimi

Video-Kurgu Birimi

Sosyal Medya Birimi

Gençlik Araştırmaları Birimi

Metin Birimi

Bilişim Birimi

Basın/Medya Birimi

Hukuk Birimi

Müzik Birimi

Çeviri Birimi

Kaynak Geliştirme Birimi

Merkezi Çalışma Birimleri, gençliğin ihtiyaçları ve Gençlik Komiteleri’nin “gençliğin iletişim, dayanışma ve mücadele ağı” olma hedefi doğrultusunda çalışma yürütür. 

MÇB, merkezi bir çalışmanın (kampanya, organizasyon, eylem, etkinlik), Gençlik Komiteleri üyelerinin de içinde bulunduğu bir açık alan çalışmasının (dernek, komisyon, birlik, kulüp, forum) fikri ve teknik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Gençliğin kendiliğinden gelişen iletişim, dayanışma, mücadele ağlarına da fikri ve teknik yetkinliği ile müdahale eder, bu ağların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelir.

MÇB yoluyla, gençlik kesimlerinin “eşit söz, eşit katılım” ilkeleri doğrultusunda açık çalışmalar yürütebileceği alanlar yaratılması hedeflenmektedir.

Merkezi Çalışma Birimleri, Gençlik Komiteleri Meclisi’nde yapılan öneriler veya görülen ihtiyaçlar üzerine Gençlik Komiteleri Koordinasyonu tarafından oluşturulur. MÇB’nin işleyişi ve çalışmaları Gençlik Komiteleri Koordinasyonu’nun sorumluluğundadır.

Merkezi Çalışma Birimleri, çalışma alanının ihtiyaçları doğrultusunda isimlendirilebilir, kendi çalışma biçim ve mekanizmalarını belirleyebilir. Bir MÇB, Gençlik Komiteleri Koordinasyonu tarafından yeterlilik verilmesiyle, alt komite ve komisyonlarını oluşturabilir. Yahut bazı birimlerin birlikte ve koordineli hareket etmesiyle bazı üst veya ara birimler oluşturulabilir.

Koordinasyon tarafından üretilen araçların tümü için Merkezi Çalışma Birimleri oluşturulabilir. Bu araçların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, birlikte çalışmak üzere tariflenen ilgili diğer birimler ve Gençlik Komiteleri Koordinasyonu’nun sorumluluğundadır.

Merkezi Çalışma Birimleri’ne, Gençlik Komiteleri’nin bulunduğu bütün illerden üyeler katılabilir. Niteliği uygun düştüğü ölçüde bütün illerde ayrıca MÇB biçiminde çalışacak alt birimler oluşturulabilir. (Ankara Gençlik Komiteleri Sosyal Medya Birimi gibi) Bu birimler ilgili Merkezi Çalışma Birimleri’nin alt birimi niteliği taşır ve aksi duyurulmadıkça Temsilciler Meclisi’ne ayrıca temsilci göndermezler.

TEMSİLCİLER MECLİSİ

Temsilciler Meclisi, Yerel Çalışma Birimleri ve Merkezi Çalışma Birimleri’nde yapılan çalışmaların aktarılması, donanım ve eksiklerin belirlenmesi, ortak ihtiyaçların belirlenmesi ve en genel düzeyde Gençlik Komiteleri’nin birimlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplanır.

Temsilciler Meclisi bir karar organı olmamakla beraber, Gençlik Komiteleri İl Meclisleri’ne sunulacak ve tartışılacak çalışmaların tartışma yeridir.

Temsilciler Meclisi, birim çalışmalarının temsilcilerinden oluşur. Temsilciler Meclisi oluşturulurken, bütün Gençlik Komiteleri üyelerinin çalışmalara katılımının ve alınan sorumluluk/inisiyatiflerin geliştirilmesi öncelenir. 

Birim temsilcileri, Temsilciler Meclisi’nde öncelikle çalışma yürüttükleri birime karşı sorumlulukla hareket eder. Birim temsilciliği, birim içerisinde hiyerarşik bir ilişkiye değil, aksine birimin çalışmalarını aktarmak ve iletmek temelinde yüksek sorumlulukla bir eşitlik ilişkisine işaret eder.

Temsilciler Meclisi, Koordinasyon’un çağrısıyla yılda en az 6 kez toplanır. 

  1. Toplantı: Gençlik Yaz Kampı’nda, Eylül ayının ilk yarısına dek yapılacak çalışmalara ilişkin tartışmalar yürütülür.
  2. Toplantı: Öğrenci Forumu’na kadar geçecek süreye ilişkin tartışmaları yürütmek üzere Eylül ayının ilk yarısında toplanır.
  3. Toplantı: Öğrenci Forumu’nun değerlendirme toplantısının hemen ardından en fazla 1 hafta içinde toplanarak, dönem sonuna kadar olan sürece ilişkin tartışmalar yürütülür.
  4. Toplantı: İkinci yarıyılın planlanmasına ilişkin toplantının hemen ardından en fazla 1 hafta içinde toplanarak 8 Mart’a dek yapılacak çalışmalara ilişkin tartışmalar yürütülür.
  5. Toplantı: 8 Mart’ı takip eden ilk hafta içerisinde toplanarak 1 Mayıs’a dek olan süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin tartışmalar yürütülür.
  6. Toplantı: 1 Mayıs değerlendirme toplantısının hemen ardından en geç 1 hafta içinde toplanarak, Gençlik Yaz Kampı’na dek yapılacak çalışmalara ilişkin tartışmalar yürütülür.

GENÇLİĞİN İLETİŞİM-HABERLEŞME AĞI

Gençliğin İletişim-Haberleşme Ağı (GİHA), Gençlik Komiteleri’nin kurucusu/yürütücüsü/katılımcısı olduğu herhangi bir çalışma yoluyla iletişime geçtiğimiz bütün gençlerin yer bulabildiği, başta üniversite ve liseler olmak üzere, mahalleler, fabrikalar, atölyeler… ezcümle gençlik kesimlerinin bulunduğu bütün alanlardaki gelişmelerin, gençlik çalışmalarının ve sonuçların, açıklamaların, çağrıların ve dayanışma taleplerinin dile getirildiği bir ağdır.

GİHA’da bulunabilmek için Gençlik Komiteleri üyesi olma şartı aranmaz. GİHA bütün gençlerin eşit söz ve katılımla yer alabildiği, birbirinden haberdar olabildiği ve gelişmeleri aktarabildiği en genel, en geniş meclis niteliği taşır.

Bunu da okuyabilirsin: Gençlik Komiteleri’nin İlkeleri ve Amaçları Nedir?

Gençlik Komiteleri’ne katıl!

Contact Us
Neler yapabilirsin?