Gençliğin Sesi Nasıl Duyulacak: Beraber tartışalım, beraber karar verelim!

Bu yazı, 17 Temmuz 2020 tarihinde tartışmaya açtığımız ve hala deneyimlerle geliştirilmeye devam eden “Gençliğin Sesi Nasıl Duyulacak?” broşüründen bir kesit. Boğaziçi’nde bugün Boğaziçi Dayanışması’nın çağrısıyla yapılacak olan meclisleşme forumu öncesinde, hem bu kararı selamlıyor hem de broşürü tekrar bütün öğrencilerin ve gençlik hareketinin dikkatine sunuyoruz.

Sorunun genel hatlarının ve mücadele yöntemlerinin konuşulabilmesi amacıyla bütün öğrencilerin eşit söz ve temsiliyetle katılımına açık bir tartışma ortamı sağlamalıyız. Bu zeminin genişliği ve tartışmanın ne kadar sağlıklı yapılabildiği, bundan sonraki sürecin gücünü belirleyecek temel etkenler olacaktır. Bu yüzden, konu edilen sorun karşısında mağdur olan bütün kişi ve gruplar ile en genel düzeyde çıkarları bu kişi ve gruplarla kesişen herkesin bu zeminde bulunmasını sağlamaya yönelik çalışmalıyız. Ayrıca tartışmanın sağlığını bozacak çeşitli durumlar karşısında da tetikte olmalıyız.

Forum ya da meclis gibi, konsensüs amacıyla bir araya gelen topluluklarda bunun her zaman sağlanması mümkün olmayabilir ancak bunu sağlamanın önündeki engellere karşı mücadele etmek de en az sorun karşısında mücadele etmek kadar önemli olacaktır. Bu yüzden, tartışmanın belirli bir rotada ilerleyebilmesi için kolaylaştırıcılar, moderatörler bulundurmak, konuşulanların unutulmasını engellemek için not tutacak kişilerin belirlenmesi, eğer büyük bir topluluksak herkesin konuşulanları duyabilmesi için megafon gibi teknik gereçleri sağlamak önem kazanır. Bunlara yönelik hazırlıklar yapmalıyız.

Tartışma içeriğinin sağlıklı kalabilmesi için de belirli ilkeler belirlemek faydalı olacaktır. Bu ilkelerin en baştan ilan edilmesi her zaman gerekmez ancak aykırı durumların tespit edilmesi durumunda müdahil olmak gerekir. Forum ya da meclis gibi tartışma zeminleri, herkesin katılımına açık olarak düzenleneceğinden, çıkarları üniversite yönetimiyle ya da sermaye gruplarıyla ortak olan kişi ya da gruplar da katılabilecektir. Bu durum, bu odakların uygulamaları sebebiyle çıkarları zedelenen öğrencilerin, bu uygulamaları konuşmak için toplandığı bir alan ile uyumsuz olacaktır. (Yemekhane zammına karşı toplanan forumda, üniversite yönetimi tarafından görevlendirilenler, provokasyon amacıyla katılanlar, sermaye grubunun çıkarlarını korumak üzere gelenler olabilir.) Bu yüzden toplanan forumun ve devamında gerçekleştirilecek her türlü eylem ve etkinliğin, kurulacak kurul ve komitenin sermayeden ve devletten bağımsız olması önemlidir.

Tartışma zeminini ayrıştıracak söylemlerin de doğuracağı sonuç, gücün bölünmesi ve tartışma odağının kaybedilmesi olacaktır. Ayrıca örtük biçimde de olsa öğrencileri çeşitli özellikleri sebebiyle işaretleyecek saldırılarda bulunulması ya da bu saldırıları alışkanlık haline getirdiği bilinen kişi ve grupların bulunması öğrencilerin tamamına ve tartışma zemininin geneline yönelik bir saldırı olacaktır. Bu sebeple; şoven, ırkçı, cinsiyetçi, LGBTİ+fobik ifadelerin kullanılması engellemeli ve kullanmakta ısrar edenleri tartışma zeminin dışında bırakmalıyız.

Forum gibi tartışma zeminleri, kitlenin ne yapacağına dair somut kararlar verecekleri zeminler olarak tarfilense de gerçekte kitlenin enerjisini sömüren ve sonuçsuz tartışmalarla uzayarak hareketsiz bırakan bir duruma da sebep olabilir. Bunu engellemek için özellikle en genel sorun ve şikayetlerin belirlenmesi ile mücadele kararlılığının oluşturulması bir forum için iyi sonuçlar olacaktır. Mücadele yöntemleri konusunda ise en serbest tartışmalar yürütülmelidir çünkü aynı amaca yönelen birden çok yöntem olabilir. Ancak bu yöntemlerin ortak amaca etkisi açıklıkla tartışılmadan bazı yöntemler tartışma dışı bırakılırsa; çoğunlukla en geniş kitlelerin en geri eylem biçimlerinde ortaklaşması muhtemeldir. Bu yüzden tartışmada serbestlik ve gerçekçilik önemlidir. Öte yandan gücü bölmeyecek biçimde, aynı anda birden çok yöntemin ortak forum/meclis kararına dayanarak kullanılmasında da bir sorun olmamalıdır. 

Birden çok soruna karşı toplanılmışsa ya da tek bir soruna karşı toplanılsa dahi birden çok sorunun gündeme gelmesiyle tartışma genişlemişse bu sorunlara dair daha nitelikli tartışmaların forum kararları ışığında sürdürülebilmesi için komiteler kurulabilir. Aynı şekilde, birden çok yöntem seçilmişse bunların örgütlenebilmesi için de çeşitli komiteler kurulmalıdır. Ancak bütün bu komitelerin birlikte ve ortak amaca doğru hareket edebilmesini sağlayacak bir koordinasyon olmazsa artık öğrencilerin gücünden bahsetmek de mümkün olmaz. Bu yüzden; özellikle katılım yöntem ve kanalları belli ve açık alt komitelerle forumun tamamını temsil ve koordine edebilecek bir komitenin kurulması gerekebilir. Bu komite, öğrencilere karşı sorumludur.

Broşürün tamamını okumak ve katkı sunmak için tıkla: GSND? Broşürü